Historia obozu jenieckiego w Wolsztynie

English below – Français ci-dessous – Deutsche Sprache unten – Русский язык ниже

Wartownicy przy bramie głównej do obozu jenieckiego

W czasie II Wojny Światowej na terenie dzisiejszego Wolsztyna funkcjonował niemiecki obóz jeniecki. W latach 1939 – 1945 trafiali do niego jeńcy wojenni różnych narodowości, a budynki obozowe kilkakrotnie zmieniały swoje funkcje.
W drugiej połowie września 1939 r. na terenie dawnego majątku rodziny Mycielskich stworzono Kriegsgefangenenlager Komorowo (Sektor A), który był przeznaczony dla żołnierzy polskich. Obóz funkcjonował przez dwa miesiące, a w grudniu miejsce jeńców zajęły polskie rodziny, dla których dawny folwark był punktem zbornym przed wysiedleniami do Generalnego Gubernatorstwa.
W wyniku inwazji Niemiec na kraje zachodnie, w czerwcu 1940 r. do obozu trafiło w ciągu tygodnia 5,5 tysiąca żołnierzy francuskich i brytyjskich. Obóz został rozbudowany o część szpitalną (Sektor B) oraz nową część mieszkalną (Sektor C) i ostatecznie otrzymał nazwę Stalag XXI C/H . Latem 1941 r. w Sektorze A utworzono obóz dla jeńców radzieckich.
W marcu 1943 roku obóz został wykreślony z oficjalnej ewidencji. W dalszym ciągu przebywali w nim jednak jeńcy radzieccy oraz żołnierze brytyjscy, francuscy, amerykańscy, norwescy i holenderscy leczeni w szpitalu jenieckim (Reserve Lazarett für Kriegsgefangene). Personel medyczny szpitala tworzyli polscy jeńcy wojenni wspierani przez żołnierzy z innych armii. We wrześniu 1943 r. do obozu przybyli jeńcy włoscy. Rok później przywieziono żołnierzy, którzy nieśli pomoc powstańczej Warszawie: berlingowców oraz amerykańskich lotników.
W styczniu 1945 roku wycofujący się Niemcy wywieźli zdrowych jeńców na zachód. Na terenie obozu pozostał m.in. polski personel medyczny opiekujący się chorymi żołnierzami. 26 stycznia 1945 roku Armia Czerwona zajęła teren obozu oraz miasto. Po zakończeniu działań wojennych budynki obozowe służyły jako tymczasowe schronienie m.in. dla przesiedleńców z Kresów Wschodnich.
Według niepełnych danych przez obóz jeniecki w Wolsztynie przewinęło się blisko 20 tysięcy osób. Na cmentarzu przy ul. Powstańców Wielkopolskich spoczywa ok. 4000 jeńców radzieckich. Alianci zachodni byli chowani na cmentarzu katolickim i wszyscy, z wyjątkiem dwóch, zostali w latach powojennych ekshumowani.

Plan obozu jenieckiego wykonany na podstawie szkicu inż. arch. Mariana Potoka w oparciu o relacje byłych jeńców.

1WartowniaGuardhousePoste de gardeWachhausКараульное помещение
2GorzelniaDistilleryDistillerieBrennereiВинокурня
3Oddział gruźliczyTuberculosis wardService de la tuberculoseTuberkulose AbteilungТуберкулезное отделение
4Oddział chorób zakaźnychInfectious deseases wardService des maladies infectieusesInfektionskrankheiten AbteilungИнфекционное отделение
5SpiżarniaPantryGarde-mangerSpeisekammerКладовая
6 – 10Baraki mieszkalneBarracksBaraquesBarackenБараки для военнопленных
11KuchniaKitchenCuisineKücheКухня
12AresztArrestArrêterFestnahmeАрест
13LazaretPOW hospitalHôpital de prisonniers de guerreKriegsgefangenenlazarettГоспиталь для военнопленных
14OdwszawialniaDelousing stationStation d’épouillageEntlausungsanstaltДезинфекция
15ŁaźniaBathsBainBadehausБаня
16SzopaShedCabanonSchuppenСарай
17KostnicaMortuaryMorgueLeichenhalleМорг
18KomendanturaCommandant’s OfficeBureau du commandantKommandanturКомендатура
19 – 26 Baraki szpitalneBarracks for sick POWsBaraques pour les prisonniers maladesBaracken für kranken KriegsgefangenenБараки для больных военнопленных
27KuchniaKitchenCuisineKücheКухня
28Oddział chorób zakaźnychInfectious deseases wardService des maladies infectieusesInfektionskrankheiten AbteilungИнфекционное отделение
29Oddział chorób wewnętrznychInternal medicine wardService de médecine interneInnere AbteilungInnere Abteilung
30ŚwietlicaPOW’s common roomSalle communeGemeinschaftsraumGemeinschaftsraum
31Plac sportowySport groundTerrain de sportSportplatzСпортивная площадь
32KuchniaKitchenCuisineKücheКухня
33ŁaźniaBathsBainBadehausБаня
34 – 35Baraki personelu medycznegoMedical staff barracksBaraques du personnel médicalBaracken für medizinisches PersonalБараки медперсонала
36LatrynaLatrineLatrineLatrineОтхожее место
37 – 44 Baraki mieszkalneBarracksBaraquesBarackenБараки для военнопленных

History of POW camp in Wolsztyn

During World War II, there was a German prisoner-of-war camp on the site of present-day Wolsztyn. Between 1939 and 1945, prisoners of various nationalities were imprisoned there, and the camp buildings changed their functions several times.
In the second half of September 1939, the Kriegsgefangenenlager Komorowo (Sector A), which was intended for Polish soldiers, was established on the former estate of the Mycielski family. The camp functioned for two months, and the place of the prisoners was taken by Polish families, for whom the former grange was an assembly point before deportation to the General Government.
As a result of the German invasion of the western countries, French and British soldiers began arriving in Wolsztyn in June 1940. The camp was renamed Stalag XXI C/H and was expanded to include a hospital section (Sector B) and a new residential section (Sector C). In the summer of 1941, a camp for Soviet prisoners of war was set up in Sector A.
In March 1943, the camp was deleted from the official records. However, it still housed Soviet prisoners of war as well as British, French, American, Norwegian and Dutch soldiers being treated in the POW hospital (Reserve Lazarett für Kriegsgefangene). The medical staff of the hospital consisted of Polish prisoners of war supported by soldiers from other armies. In September 1943, the Italians arrived at the camp. A year later, soldiers who had helped insurgent Warsaw were brought in: Berling’s troops and American airmen.
In January 1945, the retreating Germans transported the healthy prisoners of war to the west. Polish medical staff remained at the camp caring for around 500 sick soldiers. On 26 January 1945, the Red Army occupied the camp and town. After the end of hostilities, the camp buildings served as a temporary shelter for displaced people from the Eastern Borderlands, among others.
According to incomplete data, nearly 20,000 people passed through the POW camp in Wolsztyn. In the cemetery at Powstańców Wielkopolskich Street rests 4000 Soviet prisoners of war. The Western Allies were buried in the Catholic cemetery, and all but two were exhumed in the post-war years.

Histoire du camp de prisonniers de guerre de Wolsztyn

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un camp de prisonniers de guerre allemand sur le territoire de la ville de Wolsztyn actuelle. Entre 1939 et 1945, des prisonniers de diverses nationalités y ont été détenus, et les fonctions des bâtiments du camp ont changé plusieurs fois.
Dans la seconde moitié de septembre 1939, le Kriegsgefangenenlager Komorowo (secteur A), destiné aux soldats polonais, a été créé sur le territoire de l’ancien domaine de la famille Mycielski. Le camp a fonctionné pendant deux mois et la place des prisonniers de guerre a été prise par des familles polonaises, pour qui l’ancienne ferme était un point de rassemblement avant les déportations vers le Gouvernement général de Pologne.
À la suite de l’invasion allemande des pays occidentaux, en juin 1940, des soldats français et britanniques ont commencé à arriver à Wolsztyn. Le camp est rebaptisé Stalag XXI C/H et a été agrandi par l’ajout d’une section hospitalière (secteur B) et d’une nouvelle section résidentielle (secteur C). Au cours de l’été 1941, un camp pour prisonniers de guerre soviétiques a été établi dans le secteur A.
En mars 1943, le camp a été supprimé des registres officiels. Cependant, il hébergeait toujours des prisonniers de guerre soviétiques, ainsi que des soldats britanniques, français, américains, norvégiens et néerlandais traités dans l’hôpital pour prisonniers de guerre (Reserve Lazarett fur Kriegsgefangene). Le personnel médical de l’hôpital était composé de prisonniers de guerre polonais accompagnés de soldats d’autres armées. En septembre 1943, les Italiens sont arrivés dans le camp. Un an plus tard, des soldats sont amenés pour aider les insurgés de Varsovie: les hommes de Berling et des aviateurs américains.
En janvier 1945, les Allemands en retraite ont transporté les prisonniers de guerre en bonne santé vers l’ouest. Le personnel médical polonais est resté au camp, prenant soin d’environ 500 soldats malades. Le 26 janvier 1945, l’Armée rouge a occupé le camp et la ville. Après la fin des hostilités, les bâtiments du camp ont servi d’abri temporaire pour les personnes déplacées des régions frontalières à l’Est de la Pologne.
Selon des données incomplètes, près de 20 000 personnes sont passées par le camp de prisonniers de guerre de Wolsztyn. 4 000 prisonniers de guerre soviétiques sont enterrés dans le cimetière rue Powstańców Wielkopolskich. Les alliés occidentaux ont été enterrés dans le cimetière catholique et tous sauf deux ont été exhumés dans les années d’après-guerre.

Geschichte des Kriegsgefangenenlagers in Wolsztyn

Während des Zweiten Weltkriegs befand sich im heutigen Wolsztyn ein deutsches Kriegsgefangenenlager. In den Jahren 1939-1945 wurden Kriegsgefangene verschiedener Nationalitäten dorthin geschickt, und die Lagergebäude wechselten mehrmals ihre Funktion.
In der zweiten Septemberhälfte 1939 wurde auf dem Gelände des ehemaligen Besitzes der Familie Mycielski das Kriegsgefangenenlager Komorowo (Sektor A) für polnische Soldaten errichtet.
Das Lager funktionierte zwei Monate lang, und die Häftlinge wurden durch polnische Familien ersetzt, für die der ehemalige Hof ein Sammelpunkt vor den Deportationen ins Generalgouvernement war. Als Folge der deutschen Invasion westlicher Länder kamen im Juni 1940 französische und britische Soldaten in Wolsztyn an. Das Lager erhielt den Namen Stalag XXI C/H und wurde um einen Krankenhausabschnitt (Sektor B) und einen neuen Wohnabschnitt (Sektor C) erweitert. Im Sommer 1941 wurde im Sektor A ein Lager für sowjetische Kriegsgefangene eingerichtet.
Im März 1943 wurde das Lager aus dem amtlichen Verzeichnis gestrichen. Es wurden jedoch weiterhin sowjetische Kriegsgefangene und britische, französische, amerikanische, norwegische und niederländische Soldaten im Kriegsgefangenen-Krankenhaus (Reserve Lazarett für Kriegsgefangene) behandelt. Das medizinische Personal bildeten polnische Kriegsgefangene, die von Soldaten anderer Armeen unterstützt wurden. Im September 1943 kamen Italiener ins Lager. Ein Jahr später wurden Soldaten gebracht, um dem aufständischen Warschau zu helfen: Berliner und amerikanische Flieger.
Im Januar 1945 brachten die sich zurückziehenden Deutschen die gesunden Gefangenen in den Westen. Im Lager blieb polnisches medizinisches Personal, das sich um etwa 500 kranke Soldaten kümmerte.
Am 26. Januar 1945 besetzte die Rote Armee das Gebiet des Lagers und der Stadt. Nach dem Ende der Feindseligkeiten dienten die Lagergebäude unter anderem als Notunterkunft für Vertriebene aus den östlichen Grenzgebieten.
Nach unvollständigen Angaben zogen fast 20.000 Menschen das Kriegsgefangenenlager in Wolsztyn durch. Auf dem Friedhof an der Straße Powstańców Wielkopolskich liegen 4000 sowjetische Kriegsgefangene. Die Westalliierten wurden auf dem katholischen Friedhof begraben und alle bis auf zwei in den Nachkriegsjahren exhumiert.

История лагеря военнопленных в Вольштыне

Во время Второй мировой войны на территории нынешнего Вольштына находился немецкий лагерь для военнопленных. В 1939 – 1945 годах сюда отправляли военнопленных разных национальностей, а лагерные постройки несколько раз меняли свое назначение.
Во второй половине сентября 1939 года на месте бывшего имения семьи Мыцельских был основан лагерь для военнопленных Коморово (Sektor А), предназначенный для польских солдат. Лагерь действовал в течение двух месяцев, и место военнопленных заняли польские семьи, для которых бывшая ферма была местом сбора перед депортацией в Генерал-губернаторство.
В результате немецкого вторжения в западные страны в июне 1940 года в Вольштын начали прибывать пленные французские и британские солдаты. Лагерь получил название Stalag XXI C/H и был расширен за счет части больницы (Sektor B) и нового жилого участка (Sektor C). Летом 1941 года в секторе А был создан лагерь для советских военнопленных.
В марте 1943 года лагерь был исключен из официального учета. Тем не менее, в лагере для военнопленных все еще находились советские военнопленные и британские, французские, американские, норвежские и голландские солдаты, которые лечились в лагерном госпитале (Reserve Lazarett fur Kriegsgefangene). Медицинский персонал госпиталя состоял из польских военнопленных, которых поддерживали солдаты других армий. В сентябре 1943 года в лагерь прибыли итальянцы. Через год в лагерь были доставлены солдаты, помогавшие восставшей Варшаве: берлингеры и американские летчики.
В январе 1945 года отступающие немцы увезли здоровых пленных на запад. На территории лагеря остался польский медицинский персонал, который ухаживал за примерно пятью стами больными солдатами. 26 января 1945 года Красная Армия заняла город и территорию лагеря. После окончания боевых действий лагерные постройки служили, в том числе, временным убежищем. для перемещенных лиц из восточных приграничных территорий.
По неполным данным, через лагерь для военнопленных в Вольштыне прошло около 20 000 человек. На кладбище, расположенном на ул. Повстаньцув Велкопольских, похоронены 4000 советских военнопленных. Западные союзники были похоронены на католическом кладбище и все их останки, кроме двух, были эксгумированы в послевоенные годы.