Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.muzea-wolsztyn.com.pl

Muzeum Regionalne w Wolsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalnego w Wolsztynie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-06-03.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-06.
  • Data ostatniej weryfikacji danych zawartych w deklaracji: 2023-01-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów na części podstron.

Grafiki nie posiadają tekstów alternatywnych.

Nie wszystkie komponenty interfejsu użytkownika oraz grafiki mają odpowiedni poziom kontrastu względem sąsiadujących kolorów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skrótem CTRL+U można wywołać menu ułatwiające poruszanie się po stronie internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Rostkowski, rozek@muzea-wolsztyn.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 384 26 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Marcina Rożka, ul. 5 Stycznia 34, 64-200 Wolsztyn

1. Do Budynku prowadzą dwa wejścia – od ulicy 5 Stycznia (wejście główne) oraz od strony
Promenady im. K. Modlińskiego.
Wejście główne wymaga pokonania 5 stopni, przy wejściu ogrodowym znajduje się 10 stopni.
Ogród w części przydomowej wyłożony jest płytkami betonowymi, część sąsiadująca z promenadą
wysypana jest drobnymi kamieniami. Przy bramie ogrodowej znajduje się betonowy próg.
2. Kasa znajduje się za przedsionkiem, po lewej stronie od wejścia głównego. Ekspozycja stała
zlokalizowana jest na I piętrze i wymagania pokonania klatki schodowej. Wystawy czasowe prezentowane są na parterze. Muzeum nie posiada toalety dla zwiedzających.
3. W budynku nie ma windy ani innych urządzeń ułatwiających pokonywanie schodów. Muzeum nie posiada urządzeń z audiodeskrypcją oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4. Przy muzeum nie ma wydzielonego parkingu dla zwiedzających. Miejsca parkingowe, w tym miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy Rynku oraz przy ulicach: 5 Stycznia, Poznańskiej i Kościelnej.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
6. W muzeum nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Muzeum Dr. Roberta Kocha, ul. Doktora Kocha 12, 64-200 Wolsztyn

1. Wejście do muzeum znajduje się w sieni przelotowej budynku przy ulicy Doktora Kocha 12. Do sieni można dostać się od ulicy Doktora Kocha (wejście główne) oraz od strony ogrodu położonego przy ul. Józefa Dutkowskiego. Wejście do muzeum wymaga pokonania 2 stopni. Sień posiada betonową posadzkę, ogród wyłożony jest kostką betonową.
2. Kasa znajduje się na wprost wejścia do muzeum. Całość ekspozycji znajduje się na parterze.
Muzeum nie posiada toalety dla zwiedzających.
3. W budynku nie ma windy ani innych urządzeń ułatwiających pokonywanie schodów. Muzeum nie posiada urządzeń z audiodeskrypcją oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4. Przy muzeum nie ma wydzielonego parkingu dla zwiedzających. Miejsca parkingowe, w tym miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy ulicy Doktora Kocha oraz ulicy Wodnej.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
6. W muzeum nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, ul. Bohaterów Bielnika 26, 64-200 Wolsztyn

1. Jedyne wejście na teren skansenu znajduje się przy ulicy Bohaterów Bielnika
2. Kasa umiejscowiona jest w budynku administracyjnym, który stoi po lewej stronie bramy wjazdowej. Drogi komunikacyjne na terenie skansenu są gruntowe. Aby dostać się do części obiektów należy pokonać wysokie progi lub schody (wiatrak koźlak). W budynku administracyjnym zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. W budynkach nie ma wind ani innych urządzeń ułatwiających pokonywanie progów i schodów. Muzeum nie posiada urządzeń z audiodeskrypcją oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4. Przy muzeum nie ma wydzielonego parkingu dla zwiedzających. Miejsca parkingowe, w tym miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy stadionie MOSiR.
5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
6. W muzeum nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W 2021 roku Muzeum Regionalne w Wolsztynie dostosuje stronę internetową do wymagań prawnych.